Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 listopada 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.