Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 listopada 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej w zakresie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2010 r., o których mowa w art. 30 ust. 3 z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.