Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 grudnia 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej w zakresie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.