Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 grudnia 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.