Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 stycznia 2014r. z kontroli kompleksowej za 2012 rok.