Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 stycznia 2014r. z kontroli kompleksowej za 2012 rok.