Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 stycznia 2014r. z kontroli kompleksowej za 2012 rok.