Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 lutego 2014r. z kontroli kompleksowej za 2012 rok.