Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lutego 2014r. z kontroli kompleksowej za 2012 rok.