Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 marca 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2012 r.