Wystąpienie pokontrolne z dnia 05 lutego 2014r. z kontroli kompleksowej za 2012 rok.