Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 marca 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2012 r.