Wystąpienie pokontrolne z dnia 08 kwietnia 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2012 r.