Wystąpienie pokontrolne z dnia 01 kwietnia 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2012 r.