Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 kwietnia 2014r. z kontroli kompleksowej za 2012 rok.