Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 maja 2014r. z kontroli kompleksowej za 2012 rok.