Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 maja 2014r. z kontroli kompleksowej za 2012 rok.