Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 czerwca 2014r. z kontroli kompleksowej za 2013 rok.