Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 lipca 2014r. z kontroli kompleksowej za 2013.