Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lipca 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.