Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 lipca 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.