Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 lipca 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 rok.