Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 sierpnia 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.