Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 kwietnia 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.