Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 września 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.