Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 kwietnia 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.