Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 kwietnia 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.