Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.