Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 lipca 2005 r. z kontroli kompleksowej za 3004 r.