Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lipca 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.