Wystapienie pokontrolne z dnia 27 czerwca 2005 r. z kontroli doraźnej obejmującej: zaciągania zobowiazań w 2004 r. na zakup używanego samochodu pozarniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Małoszynie za kwotę 60 000 zł oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) przy udzieleniu tego zamówienia oraz przestrzegania postanowień uchwały nr 100/04 rady gminy Władysławów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na wysypiska gminne w miejscowościach Russocice i Stawki ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 87, poz.1792) i wydatków związanych z dokształcaniem Wójta na Podyplomowych Studiach Prawno- Samorządowych.