Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 listopada 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.