Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 grudnia 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.