Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 maja 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.