Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 stycznia 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.