Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 stycznia 2015 r. z kontroli doraźnej obejmującej wydatki inwestycyjne dokonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.