Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 stycznia 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.