Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 stycznia 2015r. z kontroli kompleksowej za 2013r.