Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 lutego 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.