Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lutego 2015r. z kontroli kompleksowej za 2013 rok.