Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 lutego 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.