Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 lutego 2015 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie wydatków realizowanych w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obejmującej okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.