Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 kwietnia 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2013r.