Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 kwietnia 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.