Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 maja 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.