Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 maja 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.