Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 czerwca 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.