Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 czerwca 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.