Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 czerwca 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.