Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 lipca 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.